Kompanija “SOTO” d.o.o. je jedan od najpoznatijih snabdevača za potreba koje iskazuje livačka industrija i železarstvo na prostorima Srbije i Crne Gore i izvan njenih granica. Program snabdevanja pokriva sledeće proizvode:

Čelični granulat za peskiranje (pomoćni materijali za postupak završnog čišćenja obrade odlivaka u međufazi i pre konačne isporuke odlivaka)
Sredstva za peskiranje sirovih odlivaka i polufabrikata
-čelični opiljci
-čelična sačma
-nerđajući čelik
-stakleni opiljci
-obezbeđena tehnička podrška

Predlegure i legure:
- modifikatori za sivi i nodularni liv na bazi Sr, Mn, Zr, Ba,…
- sredstva za sferoidizaciju nodularnog liva, prilagođeni različitim postupcima proizvodnje…
- sredstva za uklanjanje šljake, …
- čisti metali sitno granulisani za potrebe mikro-legiranja tečnog liva (Cr, Mn, V, Mo, itd).
Fero-legure:
- Fe-Si, Fe-Mn, Fe-Cr, Fe-Mo, FeP,Si-metal, Si-Ca, itd.
Belo i sivo sirovo gvožđe, domaćeg i uvoznog porekla.
- Belo sirovo bazično gvozđe,
- hematitno sivo sirovo gvozđe,
- i specijalno nisko-mangansko gvozđe za proizvodnju N.L.
  Sredstva za naugljeničenje liva:
- kalcinirani petrol koks, kristalni grafit, SiC, grafitne elektrode, amorfni grafiti i drugi ugljenični materijali i proizvodi
Rafinatori i degazatori
Sredstva za dekontaminaciju tečnih metala i legura liva
 
Lepkovi i smole za različite postupke (topli i hladni) kod izrade formi i jezgara

Ostali proizvodi za potrebe i primene u industriji livarstva, aditivi različite namene i strukture.

  Ulja i maziva:
Industrijska, motorna i ulja drugih namena, širokog proizvodnog programa…